ЗАВДУУ

1. Шахуу, бачуу, давчуу - Цаг их завдуу учраас өнөөдөр амжихгүй байх. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж;


2. Бараг, шахам - Би гүйх завдуу ирлээ. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.