ЗААЛГАХ II

Мал амьтны эрүү толгойг салгуулах: эрүү заалгах (мал, амьтны эрүүг салгуулах).

Ижил үг:

ЗААЛГАХ I

ЗААЛГАХ III