ЗААЛДААН

Заалдан маргах явдал, заалдлага, зарга тэмцэл.