ЗААЛДАГДАГСАД

Хууль цааз, шүүхийн газарт бусдад заалдагдсан хүмүүс.