ЗААЛДАА

Заалдаан: зарга заалдаа [хоршоо] (зарга тэмцэл).