за гэвэл ёогүй
нэгэнт зөвшөөрсөн бол амласандаа заавал хүрдэг гэсэн санаа