З

1. Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн есдүгээр үсэг;


2. Есдүгээр гэсэн дэс дугаар.