ЖИГШИЛТЭЙ

Жигшил бүхий, хүний зэвүүг хүргэмээр, дур гутаамаар: жигшилтэй үйлдэл (цээрлэл болгомоор дэлгэрэнгүй...

жигшилтэй үйлдэл цээрлэл болгомоор үйлдэл
жигшилтэй хэрэг цаазлан хоригломоор хэрэг
жигшилтэй явдал ой гутмаар, бузар булай явдал