хувцсаа жигдлэх
хувцсаараа ижилсэх, нэгэн адил хувцаслах