ЖАРГАЛАНТАЙ

Жаргалан байгаа: жаргалантай байдал (жарган буйн дүр, байдал).