ЖАРВАЙЛГАХ

Жарвагар болгох; хүний нүд, амаа жарвагануулан маяглаж хөдөлгөх.