ЖАРВАГА :

жарвага хийх (жарвагар юмны хөдлөх), жарвага жарвага хийх (жарваганах).

жарвага хийх жарвагар юмны хөдлөх
жарвага жарвага хийх жарваганах