ЖАРААДХАН

Дөнгөж жар орчим гэж чамласан утга: жараадхан үхэр (дөнгөж жар орчим тооны үхэр), жараадхан дэлгэрэнгүй... (ердөө жар орчим хоног).

жараадхан үхэр дөнгөж жар орчим тооны үхэр
жараадхан хоног ердөө жар орчим хоног