ЖАРАВ :

зэрэв жарав (бүдэг бадаг гэрэл үзэгдэх байдал).