ЖАРАМГАЙЛАХ

Жарамгай гаргах: жарамгайлдаг загас (түрс орхидоггүй, амьд жарамгай гаргадаг загас).