ЖАНДАГ

Өглөгийн эзэн: эд агуурсын жандаг (эд агуурсын өглөг), номын жандаг (номын дэлгэрэнгүй...

эд агуурсын жандаг эд агуурсын өглөг
номын жандаг номын өглөг