ЖАВАРЛАХ II

1. Нүдээрээ хүйтэн инээх;


2. Алагчилж хандах, муу санаалах.

Ижил үг:

ЖАВАРЛАХ I