ЖААЗЛАХ II

Чанаргүй, мууг нь ялгах, заазлах: мал жаазлах (малын мууг ялгах, мал заазлах).

Ижил үг:

ЖААЗЛАХ I