алтай хэл
/ хэл шинжлэл /
гарал үүсэл, хэв шинжээрээ залгамал хэлний бүлэгт орох бүлэг хэл