АЛТАЧ

Алтаар юм хийдэг, алтны дархан: алтны үнэ цэнийг алтач мэднэ (юм хийдэг хүн хийж буй зүйлийнхээ үнэ дэлгэрэнгүй...