ЁРООЛЛОЧ

Юмны ёроолд орших, амьдрах, ургах чадвар бүхий: ёрооллоч ургамал [ургамал] (усны ёроолд ургадаг дэлгэрэнгүй...