ЁРООЛДУУЛАХ

1. Шавхуулах, дуусгах;


2. Ёроолоос бариулах;
3. Уулын бэл, ёроолоор явуулах - Уул ёроолдуулан зугтаалгаж араас нь хөөв. Н.Банзрагч. Зам.