ЁОТОЙХ

Ёотгор байдалтай болох; нүдээ жийхайлган анивчих.