ЁОЛОЛДООН

Олноороо ёололдох дуу чимээ - Гэнэт бархирах, уйлалдаан, ёололдооны чимээ сонстов. Б.Ян. Чингис хаан.