ЁОТГО :

ёотго хийх (ёотгор юмны хөдлөх), ёотго ёотго хийх (ёотгонох).

ёотго хийх ёотгор юмны хөдлөх
ёотго ёотго хийх ёотгонох