ЁОТГОНОХ

1. Ёотгор юмны байн байн хөдлөх;


2. Зан аашаа хувиргах.