ЁНТОЛЗОХ

Ёнтгор юмны байн байн хөдлөх: ёнтолзон байх (ёнтгонон байх).