ЁНХ :

ёнх онх (цохигдох, дарагдах зэргээс юмны хэлбэр дүрс алдагдсан байдал), ёнх онх дэлгэрэнгүй... (өм цөм үсрэх, ялба шалба болох).