ЁНХГО :

ёнхго хийх (ёнхгор юмны хөдлөх), ёнхго ёнхго хийх (ёнхгонох) - Ёнхго ёнхго дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Сандо амбан.

ёнхго хийх ёнхгор юмны хөдлөх
ёнхго ёнхго хийх ёнхгонох