ЁНТОЙХ

Ёнтгор болох, шонтойх - Хажуугаас нь харахад туранхай хацар нь ёнтойж, хонгор шар үс нь салхинд ирвэгнэн дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгор зул.