ЁНТГОРДУУ

Ёнтгор байрын: ёнтгордуу хамартай (ёнтгор байрын хамартай) - Ёнтгордуу хамартай өндөр хөх хүн дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.