ЁНТГОР

1. Янтгар, шонтгор, шантгар: ёнтгор хацартай (овгор хацартай) - Хацар ёнтгор, хамар өндөр, нүд дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос;


2. Явигнасан, яндгар: ёнтгор зантай амьтан (янтганасан зантай этгээд).

ёнтгор хацартай овгор хацартай
ёнтгор зантай амьтан янтганасан зантай этгээд