ЁНТГОНОХ

1. Ёнтгор юмны үргэлжлэн хөдлөх;


2. Янз муутай аашлах, уур уцаар болгох.