ЁНТГО :

ёнтго хийх (ёнтгор юмны хөдлөх), ёнтго ёнтго хийх (ёнтгонох).

ёнтго хийх ёнтгор юмны хөдлөх
ёнтго ёнтго хийх ёнтгонох