ЁНДОН

Ууцны хотгор, хондлойн хэсэг: ёндон хондлой (хотгор хондлой) - Намхай аварга их том биетэй хүн дэлгэрэнгүй... Яриа.