ЁНДОС :

ёндос хийх (ёндгор юмны огцом хөдлөх), ёндос ёндос хийх (ёндолзох) - Нэг тал дэлгэрэнгүй... Л.Ванган. Түүвэр зохиол.

ёндос хийх ёндгор юмны огцом хөдлөх
ёндос ёндос хийх ёндолзох