ЁНДОЛЗОХ

Ёндгор юмны байн байн хөдлөх: ёндолзон байх (ёндгонон байх).