ЁНДОЙЛГОХ

Ёндгор болгох - Өндөр ачаан дээр ёндойлгон хүлсэн модон хайрцгаа авч замд үлдэв. Б.Ринчен. Заан залуудай.