ЁВРУУЛ

1. Ёврон дэлсэх хэрэгсэл: ёвруулаар дэлсэх (ёвруулдах) - Самрын модоо муна болон ёвруулаар дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил;


2. Унаганы цавь руу чичиж гижиг, цанхааг нь гаргахад хэрэглэдэг мод.