ЁВРОО I

1. Ёврох үйлийн нэр;


2. [шилжсэн] Хүний үгийг сөргөх байдал.

Ижил үг:

ЁВРОО II