ЕЭТИЙХ

Еэтгэр болох, дэндүү еэтэн харагдах: еэтийсэн хамартай (шантайсан хамартай).