ЕЭХГЭ

еэхгэ хийх (еэхгэр юмны хөдлөх), еэхгэ еэхгэ хийх (еэхгэнэх)

еэхгэ хийх еэхгэр юмны хөдлөх
еэхгэ еэхгэ хийх еэхгэнэх