ЕЭХГЭР

Туранхай өндөр биетэй, эрүү хамар нь урт: еэхгэр биетэй (өндөр туранхай биетэй), еэхгэр дэлгэрэнгүй... (урт эрүү, том хамартай өвгөн) - Гэтэл цугласан хүмүүс дотроос еэхгэр хөх өвгөн дуу алдан босож ирээд Дугар мэйрэнг тэвэрч авав. С.Дашдэндэв. Улаан наран.

еэхгэр биетэй өндөр туранхай биетэй
еэхгэр өвгөн урт эрүү, том хамартай өвгөн