ЕЭХЭС :

еэхэс хийх (еэхгэр юмны огцом хөдлөх), еэхэс еэхэс хийх (еэхэлзэх).

еэхэс хийх еэхгэр юмны огцом хөдлөх
еэхэс еэхэс хийх еэхэлзэх