ЕЭХЭЛЗЭХ

1. Еэхгэр юмны үргэлжлэн хөдлөх;


2. Чээжээ ихэд хөдөлгөх.