ЕЭТЭГ :

еэтэг хийх (еэтгэр юмны хөдлөх), еэтэг еэтэг хийх (еэтгэнэх).

еэтэг хийх еэтгэр юмны хөдлөх
еэтэг еэтэг хийх еэтгэнэх