ЕЭТЭС :

еэтэс хийх (еэтэн юмны хөдлөх), еэтэс еэтэс хийх (еэтэлзэх).

еэтэс хийх еэтэн юмны хөдлөх
еэтэс еэтэс хийх еэтэлзэх