ЕЭТЭН

Хоншоор нь дээшээ махийсан байдалтай; ээтэн: еэтэн гутал (ээтэн гутал), еэтэн дэлгэрэнгүй... (ээтийж махийсан хоншоортой).

еэтэн гутал ээтэн гутал
еэтэн хоншоортой ээтийж махийсан хоншоортой