ЕЭВЭНСЭХ

Еэвэн идмээр болох, еэвэнд дурлах: хүүхэд еэвэнсэх (хүүхэд еэвэн идэхийг хүсэх).