ЕЭЖГЭРДЭХ

Хэтэрхий еэжгэр учир зохисгүйдэх, еэжгэр нь дэндэх.